27 maja 2020r. Imieniny: Jana, Juliusza, Radowita
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Studenci o przyszłości Garwolina, część 2

Teraz pora na pracę Beaty Pietkiewicz, Andrzeja Zajkowskiego i Macieja Główki pracujących pod skrzydłami doktorów inżynierów architektury Ewy Zajkowskiej, Edwarda Kołakowskiego i Tomasza Kazimierskiego.

Praca pani Beaty i panów Andrzeja i Macieja zawiera dwie uderzające – jeśli traktować je jako materiał do praktycznego zastosowania – koncepcje rozwojowe.  Warto o nich dyskutować choćby po to, by uświadomić sobie pułapki zaniechania planowania przestrzennego, i jego ślepe uliczki. Nie wątpię, że praca ta jest dobra pod względem profesjonalizmu urbanistycznego, ja tylko pozwalam sobie oceniać - powtarzam - wartość praktycznej inspiracji do działania dla radnych.

Pierwsza – koncepcja zachowawcza - to założenie że Garwolin przestaje się rozrastać i tylko stwarza lokalne centra.

Druga – że dla rozwoju potrzebna mu poprawa komunikacji poprzez zbudowanie kolejki czy tramwaju działającego na planie pierścienia opasującego miasto, obsługującego rosnące przedmieścia.

Czy – gdyby zabronić budownictwa na „rolnych” przedmieściach zadekretowanym zakazem – zakaz ten byłby skuteczny? Moim zdaniem nie. Inicjatywa inwestorów doprowadziłaby do odnalezienia furtek prawnych dla swych pomysłów, budowania nieskoordynowanego z sąsiadami, powstania chaosu, i wzajemnego szkodzenia sobie. Taki byłby skutek odrzucenia przez prawodawców planu przestrzennego naturalnej dynamiki rozwoju tkwiącej w Mieście.

Oddajmy głos studentom.

                                            Koncepcja zachowawcza

http://www.czasgarwolina.plW koncepcji tej granice zabudowy miasta zostają bez zmian, a dla poprawy jakości życia władze miejskie tworzą warunki prawne do zaistnienia centrów lokalnych np. w Koszarach, przy starym PZGS, pod Uninem, w pobliżu cmentarza wojennego.


 

                                                 Komunikacja

Koncepcja zakłada utrzymanie dotychczasowego charakteru układu komunikacyjnego miasta z jego dwoma dominującymi elementami tj. ulicą Kościuszki/Legionów oraz nowo powstałą obwodnicą. Proponowane nowe odcinki ulic mają na celu usprawnienie istniejącej struktury poprzez stworzenie dodatkowych powiązań z drogą ekspresową oraz włączenie do sieci drogowej terenów przeznaczonych pod planowaną zabudowę. Zapewniony zostanie także sprawny dojazd do przyszłych terenów o charakterze centrotwórczym. Ponadto projekt zakłada stworzenie niezależnej sieci ścieżek rowerowych, często wykorzystujących naturalne walory niezabudowanych terenów miasta.

                                      Układ funkcjonalno-przestrzenny

            Projekt studium proponuje zahamowanie rozprzestrzeniania się pasmowej zabudowy powstającej wzdłuż głównych ulic wylotowych miasta. W tym celu, pomiędzy ważniejszymi arteriami komunikacyjnymi, utworzone zostaną nowe tereny zabudowy usługowej o charakterze centrotwórczym. W ich otoczeniu powstanie zabudowa o dominującej funkcji mieszkaniowej, która uzupełni widoczne luki w strukturze miasta oraz uczyni ją bardziej zwartą. Koncepcja zakłada także powstanie nowych przestrzeni publicznych na tych obszarach, zwłaszcza placów i skwerów miejskich. Tereny istniejącej zabudowy koszarowej, znajdującej się w południowej części Garwolina, zostaną przekształcone w lokalne centrum usługowe obsługujące tę część miasta. Projekt zakłada utrzymanie dotychczasowego charakteru przestrzennego Garwolina o przeważającej nisko­intensywnej zabudowie mieszkaniowej.


http://www.czasgarwolina.pl

Ta sama koncepcja na uproszczonym schemacie gdzie nowe centra lokalne są dobrze widoczne.

 

Polityka zagospodarowania przestrzennego pod kątem zachowania wartości środowiska naturalnego.

Koncepcja studium zakłada możliwie jak największe utrzymanie istniejących terenów zielonych Garwolina. Szczególną ochronę zostaje objęty rejon rzeki Wilgi, wokół którego nie jest planowana nowa zabudowa, a jedynie powiększenie istniejących obszarów zieleni. Projekt zakłada także utworzenie zielonych korytarzy wnikających w strukturę terenów zabudowy miejskiej, łączących je z obszarami wzdłuż Wilgi.

Polityka zagospodarowania przestrzennego pod katem zachowania środowiska kulturowego.

Założenia projektu zachowuja istniejący charakter przestrzeni miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tkanki w rejonie ulic Kościuszki i Długiej. Ochronie zostanie poddana także struktura obecnych przestrzenipublicznych przy jednoczesnej próbie wpisania jej w nowo powstające założenia miejskie.

                                                     Infrastruktura

Planowane jest wyposażenie wszystkich nowo inwestowanych terenów w niezbędne do funkcjonowania media i inne elementy infrastruktury technicznej.

                                              Koncepcja rozwojow


http://www.czasgarwolina.plPierścień kolejki miejskiej - ring - z widocznymi na jego przebiego nowymi centrami lokalnymi pod Budzeniem, pod Zawadami, pod Sulbinami, pod Lucinem, pod czyszkowem, i nieopodal Romanówki. Ciemny brąz - budownictwo wielomieszka-niowe; jasny brąz - budownictwo jednorodzinne.


 

                                               Komunikacja.

Znaczny rozwój miasta pociąga za sobą konieczność rozbudowania i dostosowania układu komunikacyjnego, umożliwiający sprawne funkcjonowanie większej struktury. By odciążyć istniejącą główną ulicę, stworzyliśmy system dróg okrążający ścisłe centrum i komunikujący ze sobą centra lokalne nowych ośrodków.

Powstały w ten sposób "Garwoliński Ring" w wielu miejscach korzysta z istniejących dróg, które uzupełnione są nowymi przebiciami. Ta "obwodnica" uzupełniona jest też trasą tramwajową, tak, by podstawą komunikacji w nowych strefach miejskich uczynić transport publiczny. Określono również trasy powiązania komunikacją centrum z dworcem kolejowym oraz z projektowanym lotniskiem. Wykorzystujemy się ciągłość istniejącego systemu pasów zieleni, by opleść miasto siecią ścieżek rowerowych umożliwiających sprawne poruszanie się po mieście, bez wyjeżdżania na drogi.

                                   Układ funkcjonalno - przestrzenny.

Nowy układ przestrzenny charakteryzowany jest przez rozmieszczenie nowych osiedli mieszkaniowych zdefiniowanych wokół lokalnych centrów usługowych, skomunikowane trasą okrążającą istniejące centrum. Przewiduje się również istotny rozwój centrum miasta, które przejdzie również na drugi brzeg Wilgi. Uzyskujemy więc układ podwójnego centrum usługowego, z założeniem, że istniejące pełni funkcje administracyjne, a drugie koncentruje funkcje kultury, wraz z sąsiadującym terenem rekreacyjnym tworzy miejsce dla wypoczynku. Przy założeniu tak dużego rozwoju Garwolina, proponujemy wprowadzenie w strukturę miasta zabudowy intensywniejszej, może w większej skali, która w strukturze pierzejowej zdefiniuje centra lokalne. Na obrzeżach nowych osiedli planuje się zabudowę niższą, mniej intensywną. Planujemy wprowadzenie nowej funkcji w mieście, w postaci uczelni wyższej, na terenie dawnych koszar. Jest to dogodna lokalizacja ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo terenów zielonych, oraz umiejscowienie pomiędzy ścisłym centrum miasta a osiedlami mieszkaniowymi. Daje możliwość stworzenia kampusu uczelni, co może się wiązać z likwidacją części budynków pokoszarowych. W naszym projekcie rozwijamy też istniejący pas zakładów przemysłowych przy obwodnicy, zakładając, że teren ten jest generalnie terenem zieleni urządzonej, która tworzy bufor dla obwodnicy i przemysłu. W pasie tym, w części południowej lokalizujemy Park Technologiczny, poprzez teren zielony skomunikowany również z kampusem uczelni.


http://www.czasgarwolina.plKlarowny schemat drugiej koncepcji
Polityka zagospodarowania przestrzennego pod kątem zachowania wartości środowiska   naturalnego.

W naszym projekcie staramy się podkreslić wartość jaką jest istniejący w Garwolinie system ekologiczny, powiązanych ze sobą terenów zieleni. Tam, gdzie istniejąca zabudowa na to pozwala, udrażniamy go. W naszym projekcie pełni on funkcję naturalnej granicy dla nowo rozwijajacych sie osiedli, co zapobiegnie ich rozpraszaniu się. Wzdłuż ciągów zielonych prowadzone są ścieżki rowerowe oplatajace miasto. Chcemy rózwnież by centra lokalne usługowe były przecięte istniejącą lub projektowaną zielenią, by dla mieszkańców Garwolina korzystanie z rekreacji w zieleni było kwestią codzienną. We wschodniej części miasta planujemy utworzenie zbiornika retencyjnego, który będzie również pełnił rolę zalewu rekracyjnego. W jego obszarze lokalizujemy ośrodki zdrowia oraz agroturystyki.

Polityka zagospodarowania przestrzennego pod katem zachowania wartości środowiska kulturowego.

Zachowujemy postanowienia zapisów konserwatorskich w zakresie stref ochrony. Odciążając główna ulicę miasta z funkcji najważniejszej trasy dojazdowej, umożliwiamy lepsze funkcjonowanie istniejącego centrum w historycznej strukturze.

                                               Infrastruktura

Planuje się uzupełnienie potrzebnej infrastruktury w terenach pod zabudowę.

 

Andrzej Dobrowolski